Α.Μαρούλης

Εκπτώσεις τελών για όλο το 2022!


Έκπτωση έως 75% στα τέλη για τα Εμπορικά Σήματα και τα Βιομηχανικά Σχέδια και 50% στα τέλη για το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, χωρίς «παράθυρα» περιορισμένης χρονικής διάρκειας, με κατάθεση αιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022.
Το Ταμείο SME Fund θα παρέχει οικονομική στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το 2022, ύστερα από την ιδιαίτερα ικανοποιητική απορρόφηση στο πλαίσιο του Έργου το 2021, το Ταμείο βελτίωσε τους όρους συμμετοχής και η οικονομική στήριξη δεν περιορίζεται μόνο στις αιτήσεις Σχεδίων-Υποδειγμάτων και Εμπορικών Σημάτων, αλλά περιλαμβάνει πλέον και Τέλη Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας με επιστροφή 50%, γεγονός που αποτελεί κίνητρο για τους καταθέτες και κατόχους μικρομεσαίων επιχειρήσεων για αξιοποίηση της συγκεκριμένης παροχής.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιστροφής εξόδων με έκδοση κουπονιών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη μερική κάλυψη των βασικών Τελών τους για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ).

Η κάθε Μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί:
– 75 % επιστροφή εξόδων για τα τέλη αίτησης για σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, πρόσθετα τέλη ανά κλάση και τέλη εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης σε Ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
– 50 % επιστροφή εξόδων για τα βασικά τέλη αίτησης για σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, τέλη προσδιορισμού και τέλη μεταγενέστερου προσδιορισμού εκτός της ΕΕ. Εξαιρούνται τα τέλη προσδιορισμού που προέρχονται από χώρες της ΕΕ, όπως και τα τέλη διεκπεραίωσης που χρεώνει το γραφείο προέλευσης.
– 50 % επιστροφή εξόδων για τα τέλη προ της χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (π.χ. κατάθεση, έρευνα και εξέταση), χορήγησης και δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από 10 Ιανουαρίου 2022 έως 16 Δεκεμβρίου 2022.

Μπορείτε να μας καλέσετε καθημερινά στο 210-9358482, ώστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το πώς μπορεί να κατατεθεί η σχετική αίτηση και να ενταχθείτε στο πρόγραμμα για τη σχετική επιχορήγηση.

Share

Σημαντικά κίνητρα για την κατοχύρωση εφευρέσεων

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Νόμο 4172/13 καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι όροι για την ενίσχυση εφευρετών που χρησιμοποιούν την κατοχυρωμένη Ευρεσιτεχνία τους για ένα αντικείμενο, ώστε να απαλλάσσονται για τα κέρδη μιας επιχείρησης από το φόρο εισοδήματος, για 3 συνεχόμενες χρήσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου Νόμου και των ευεργετημάτων αυτού, είναι ο εφευρέτης, ανεξάρτητα αν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

-να είναι δικαιούχος Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας που έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.),
-να έχει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα Δ.Ε ή σε ένα κράτος-μέλος του ΟΟΣΑ.

Σε διαφορετική περίπτωση αρκεί ο δικαιούχος να έχει ήδη κατοχυρωμένο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, καταχωρημένο και στην Ελλάδα.

Τέλος, το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα χρήσης, για την οποία ζητείται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος.

Όλες οι νέες και προϋπάρχουσες επιχειρήσεις, στο άυλο κεφάλαιο των οποίων περιλαμβάνεται διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία, μπορούν επίσης να επωφεληθούν της φοροαπαλλαγής.

Για να μπορέσει να γίνει η υπαγωγή στο άρθρο 71Α του Ν. 4172/13 και να επωφεληθεί ο εφευρέτης της φοροαπαλλαγής, θα πρέπει να υποβάλλει:

-Αντίγραφο του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, καθώς και βεβαίωση ισχύος αυτού ή απόδειξη πληρωμής τελών στο αρμόδιο γραφείο ευρεσιτεχνιών, για τις χρήσεις όπου ζητείται η φορολογική απαλλαγή,

και

-τα προερχόμενα από την αλλοδαπή έγγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένη και θεωρημένη με Apostille της σύμβασης της Χάγης ή να είναι επικυρωμένη από ελληνική προξενική ή Διπλωματική Αρχή.

Μπορείτε να μας καλέσετε καθημερινά στο 210-9358482, ώστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το πώς θα καταφέρετε να εκμεταλλευτείτε τα ευεργετήματα του Νόμου και να επωφεληθείτε της αντίστοιχης φοροαπαλλαγής.

Μπορείτε να μας καλέσετε καθημερινά στο 210-9358482, ώστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το πώς θα καταφέρετε να εκμεταλλευτείτε τα ευεργετήματα του Νόμου και να επωφεληθείτε της αντίστοιχης φοροαπαλλαγής.

Share

Ρεκόρ για τα Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας το 2016

Τον μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά, αριθμό αιτήσεων για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατέθεσαν πέρυσι οι καινοτόμες επιχειρήσεις και άλλοι φορείς, σημειώνοντας ένα νέο ρεκόρ, όπως αποκαλύπτει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για το 2016.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office-EPO) χορήγησε σχεδόν 95.940 διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) το 2016, έναντι 68.419 το 2015, καταγράφοντας αύξηση 40,2% σε σχέση με το 2015.

Τα περισσότερα διπλώματα χορηγήθηκαν σε αιτούντες από τη Γερμανία, (18.728), τη Γαλλία (7.032) και την Ελβετία (3.910).

Οι αρχικές αιτήσεις που κατατέθηκαν για νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ξεπέρασαν τις 296.000, σημειώνοντας αύξηση 6,2% σε σχέση με το 2015 (279.000).

Η χώρα μας εμφάνισε μια μικτή εικόνα το 2016. Από τη μία, στην Ελλάδα χορηγήθηκαν 39 ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (έναντι 22 το 2015), εμφανίζοντας αύξηση 77,3%, γεγονός που την κατέταξε στην 23η θέση ανάμεσα στις 38 χώρες του EPO.

Από την άλλη, στην Ελλάδα καταγράφηκε μείωση 20,9% στις αιτήσεις για νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς υποβλήθηκαν 72 αιτήσεις για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, έναντι 91 το 2015. Όσον αφορά τον αριθμό των αιτήσεων που κατατέθηκαν για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σε σχέση με τον πληθυσμό μιας χώρας, η Ελλάδα βρέθηκε στην 37η θέση (σε σύνολο 48 χωρών) με 6,7 αιτήσεις ανά εκατ. κατοίκους.

Οι χώρες διεθνώς με τις περισσότερες αιτήσεις για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ήσαν οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Γαλλία και η Ελβετία, ενώ σημειώθηκε ξανά νέα μεγάλη αύξηση των αιτήσεων από την Κίνα (24,8% το 2016). Από τις ευρωπαϊκές χώρες, το Βέλγιο σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση (άνω του 5%) στον αριθμό αιτήσεων σε σχέση με το 2015.

Με βάση τον αριθμό των αιτήσεων που κατατέθηκαν για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σε σχέση με τον πληθυσμό μιας χώρας, η Ελβετία ήταν και πάλι πρώτη στην κατάταξη για το 2016, με 892 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους. Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν η Ολλανδία (405) και η Σουηδία (360), ακολουθούμενες από τη Δανία (334) και τη Φινλανδία (331). Η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα ήταν και πάλι η Ιαπωνία, στην ένατη θέση (166).

Οι περισσότερες αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατατέθηκαν στον τομέα της Ιατρικής Τεχνολογίας, ενώ ακολούθησαν οι τομείς της Ψηφιακής Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας Υπολογιστών. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στα Ηλεκτρικά μηχανήματα/συσκευές/ενέργεια (5,1%).

Το 2016, οι ευρωπαϊκές εταιρείες προηγούνταν σε εννέα από τους δέκα μεγαλύτερους τεχνολογικούς τομείς, όσον αφορά τις αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, «κλέβοντας» την πρωτοκαθεδρία από τις ΗΠΑ στον τομέα της Ιατρικής Τεχνολογίας.

Share

UK Referendum & EPO

UK Referendum
According to a statement of president Battistelli, published earlier today, “The Office underlines that the outcome of the referendum has no consequence on the membership of the UK to the European Patent Organisation, nor on the effect of the European Patents in the UK. Concerning the Unitary Patent and the Unified Patent Court, the Office expects that the UK and the participating Member States will find a solution as soon as possible which will allow a full implementation of these so-long awaited achievements.”
As it is obvious there will be no immediate changes to the European Patents and their effect, but the position of the UK in respect to the other Member States will have to be redefined in the following time period.

Share

Βρετανικό Δημοψήφισμα

UK Referendum
Με αφορμή το Δημοψήφισμα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφορικά με την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επίσημη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν επηρεάζει επ’ ουδενί τη συμμετοχή της χώρας στο ΕΓΔΕ. Αυτό σημαίνει πως η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου ενώ ταυτόχρονα και τα Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας εξακολουθούν να απολαμβάνουν τα ισχύοντα μέχρι σήμερα δικαιώματα, χωρίς καμία μεταβολή.
Αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν το Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αναμένεται να υπάρξουν σχετικές διαβουλεύσεις ώστε να επανακαθοριστεί η μελλοντική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Share

ΕΣΠΑ 2014-2020 και Εμπορική Ιδιοκτησία

ΕΣΠΑ
Τέσσερις δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», έχουν ήδη προκηρυχθεί και είναι διαθέσιμα για τους αντίστοιχους δικαιούχους.
Τα προγράμματα αφορούν την “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”, την “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”, τη “Νεοφυή Επιχειρηματικότητα”, και την “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”.
Βασικός στόχος των δράσεων είναι η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων καθώς και ο εκσυγχρονισμός των ήδη υφιστάμενων, υποστηρίζοντας ένα πλήθος δαπανών υλικοτεχνικού εξοπλισμού, μισθοδοσίας, κτιριακών αναβαθμίσεων και λοιπών λειτουργικών εξόδων.
Ανάμεσα στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη των δαπανών κατοχύρωσης και τροποποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπως επίσης και η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος. Για ακόμα μία φορά τα προγράμματα ΕΣΠΑ επικροτούν και ενθαρρύνουν την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την προσπάθεια εξέλιξεις των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, ώστε να διερευνήσουμε μαζί τις δυνατότητες κατοχύρωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών σας, με σκοπό την ένταξή σας σε κάποιο από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Share

Πρέπει να ζητήσω Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση; (part II)

Στο προηγούμενο post είδαμε συνοπτικά τι είναι η Διεθνής Προκαταρκτική Εξέταση και ποια η διαδικασία που ακολουθείται. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε ακόμα τρεις περιπτώσεις και θα καταλήξουμε συνοπτικά στο ποια είναι τα ενδεδειγμένα βήματα για κάθε περίπτωση.

 • Ο καταθέτης λαμβάνει τη Γραπτή Άποψη της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής και διαπιστώνει ότι ο εξεταστής έχει καταλήξει ότι μία ή περισσότερες από τις Αξιώσεις φαίνεται να στερούνται καινοτομίας, εφευρετικού βήματος ή βιομηχανικής εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση ο καταθέτης ουσιαστικά αντιμετωπίζει το πρόβλημα ότι μία ή περισσότερες αξιώσεις της εφεύρεσής του δεν πληρούν τα κριτήρια για την χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αν ο καταθέτης, μετά από ενδελεχή μελέτη, καταλήξει ότι τα αρνητικά αποτελέσματα της Γραπτής άποψης του εξεταστή μπορούν να υπερκεραστούν με τροποποιήσεις στις αξιώσεις που έχει καταθέσει, έτσι ώστε αυτές να εμφανίσουν ξανά χαρακτηριστικά καινοτομίας και εφευρετικότητας, η διαδικασία του PCT παρέχει δύο επιλογές: α) Ακολουθώντας το Άρθρο 19 της Σύμβασης για το PCT ο καταθέτης μπορεί να τροποποιήσει τις αξιώσεις της περιγραφής του, έτσι ώστε αυτές να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν σύμφωνα με το Άρθρο 19, μαζί με τη συνοδευτική δήλωση θα δημοσιευτούν μαζί με τη διεθνή αίτηση. Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί πως οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 19 δε θα επηρεάσουν τα περιεχόμενα της επακόλουθης Αναφοράς της Διεθνούς Προκαταρκτικής Έρευνας, αναφορικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης της επινόησης. β) Ακολουθώντας το Άρθρο 34 της Σύμβασης για το PCT ο καταθέτης μπορεί να τροποποιήσει τις αξιώσεις, την τεχνική περιγραφή και/ή τα σχέδια της επινόησής του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και μια αναλυτική επιχειρηματολογία σχετικά με την καινοτομία, το εφευρετικό βήμα και/ή τη βιομηχανική εφαρμογή που παρουσιάζει η επινόηση. Αυτή η διαδικασία απαιτεί την έγκαιρη κατάθεση ενός αιτήματος για Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση, πληρώνοντας και τα αντίστοιχα τέλη. Τα πλεονεκτήματα μιας ευνοϊκής Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης είναι πολλά. Η εμπειρία έχει δείξει πως πολλά Εθνικά Γραφεία δίνουν σημαντικό βάρος (που φτάνει τα όρια της απόλυτης παραδοχής) σε μια θετική Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση. Όλα τα Περιφερειακά και Εθνικά Γραφεία θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης για να τα βοηθήσουν να διεξάγουν την αντίστοιχη περιφερειακή ή εθνική εξέταση μιας αίτησης. Από την άλλη πλευρά γραφεία που διαθέτουν πολυπληθές προσωπικό ή έχουν διαφορετικούς εθνικούς νόμους σε σχέση με τα πρότυπα της Σύμβασης του PCT, θα λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα της Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης, αλλά θα συνεχίσουν να διεξάγουν κανονικά την αντίστοιχη έρευνα. Αντίστοιχα γραφεία με λιγότερο προσωπικό και αυτά που δε διαθέτουν καθόλου εξεταστές έχουν συνήθως την τάση να βασίζονται σχεδόν απόλυτα στα αποτελέσματα της Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης. Συνεπώς κανείς οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας, το οικονομικό και χρονικό όφελος, σταθμίζοντας το με τα αντίστοιχα έξοδα που εμπεριέχει αυτή καθεαυτή η διαδικασία. Επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός πως η Διεθνής Προκαταρκτική Εξέταση επιτρέπει στον καταθέτη να αξιολογήσει τις πιθανότητες ουσιαστικής προστασίας μέσω του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις διάφορες χώρες του κόσμου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την λήψη αποφάσεων αναφορικά με την είσοδο στις εθνικές φάσεις. Όταν κανείς λαμβάνει μια γραπτή άποψη της ΔΕΑ που του υποδεικνύει ότι κάποιες ή όλες οι αξιώσεις στερούνται καινοτομίας και/ή εφευρετικού βήματος, ο καταθέτης πρέπει να υπολογίσει το κόστος και την προσπάθεια που απαιτείται για να αντικρούσει αυτές τις αιτιάσεις και αντίστοιχα να συγκρίνει με το κόστος που θα απαιτηθεί για να αντικρούσει τις ίδιες (ή και πιθανώς περισσότερες) αιτιάσεις ενώπιον των εθνικών γραφείων κατά τη διάρκεια έκαστης εθνικής φάσης. Γενικά για αιτήσεις που αναμένεται να εισέλθουν στην εθνική φάση ενός μεγάλου αριθμού χωρών, η προκαταρκτική εξέταση της αίτησης είναι μια μάλλον συμφέρουσα επιλογή. Όσο όμως ο αριθμός των χωρών μειώνεται, μειώνεται αντίστοιχα και η αξία μιας τέτοιας διαδικασίας. Οφείλει λοιπόν να συνυπολογίζει κανείς πολλές παραμέτρους προτού καταλήξει στη βέλτιστη επιλογή.
 • Ο καταθέτης λαμβάνει με καθυστέρηση τη Διεθνή Έκθεση Έρευνας και τη Γραπτή άποψη της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής, όπου ο εξεταστής καταλήγει πως μία ή περισσότερες αξιώσεις στερούνται καινοτομίας, εφευρετικού βήματος ή βιομηχανικής εφαρμογής. Σύμφωνα με την PCT, η Έκθεση Έρευνας μαζί με τη Γραπτή άποψη της ΔΕΑ πρέπει να αποστέλλονται στον καταθέτη είτε 3 μήνες από τη λήψη της διεθνούς αίτησης από την ΔΕΑ ή 9 μήνες από την ημερομηνία προτεραιότητας, ανάλογα με το ποιο χρονικό όριο λήγει αργότερα. Δεν είναι όμως σπάνιο το φαινόμενο αυτά τα χρονικά όρια να παραβιάζονται. Αν ένας καταθέτης λάβει αργοπορημένα τα έγγραφα αυτά, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να ζητηθεί η διεξαγωγή Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της Διεθνούς Έκθεσης Έρευνας (ή εντός 22 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας, αν αυτή λήγει αργότερα). Εδώ όμως τίθεται το ερώτημα αν, σε αυτό το στάδιο, μια τέτοια διαδικασία αξίζει τον κόπο. Η απάντηση λοιπόν βασίζεται στο πόσο αργοπορημένα ελήφθησαν τα έγγραφα της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής. Αν η Διεθνής Προκαταρκτική Εξέταση δεν έχει εκδοθεί μέχρι να πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις για την είσοδο στις εθνικές φάσεις, ο καταθέτης δεν θα έχει το πλεονέκτημα της ΔΠΕ όταν θα λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις. Αν δε η Διεθνής Προκαταρκτική Εξέταση εκδοθεί αφού τα εθνικά γραφεία έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες και την εξέταση της αίτησης, η αξία της ΔΠΕ μειώνεται ακόμα περισσότερο. Γενικά, αν η γραπτή άποψη της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής δεν αποσταλεί εγκαίρως, ώστε να επιτρέπει την έκδοση της Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες ενώπιον των εθνικών γραφείων, ίσως είναι καλύτερο να εργαστεί κανείς απευθείας με τα εθνικά γραφεία, αντί να επωμιστεί το κόστος και της συγκεκριμένης διαδικασίας. Αν επιλεγεί δε αυτή η οδός, συνίσταται να αποστέλλονται κάποια σχόλια και τροποποιήσεις στο Γραφείο, αμέσως μετά την είσοδο στην εθνική φάση και τη λήψη της γραπτής άποψης της ΔΕΑ. Με αυτό τον τρόπο ο εθνικός εξεταστής θα έχει τα σχόλια του καταθέτη στα θέματα που έχουν προκύψει από τη γραπτή άποψη της ΔΕΑ αμέσως μόλις θα ξεκινήσει την εθνική εξέταση.
 • Ο καταθέτης δεν λαμβάνει τη Διεθνή Έκθεση Έρευνας και τη Γραπτή άποψη της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής, αλλά ενημερώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 17 της PCT, δε θα συνταχθεί καν Διεθνής Έκθεση Έρευνας. Αν ο καταθέτης λάβει μια «Δήλωση για μη σύσταση Διεθνούς Έκθεσης Έρευνας» από τη ΔΕΑ, σημαίνει πως είτε η αίτηση αφορά θέμα για το οποίο η ΔΕΑ δεν απαιτείται να διεξάγει έρευνα, είτε η περιγραφή, οι αξιώσεις ή τα σχέδια δεν πληρούν τις απαιτήσεις της PCT σε τέτοιο βαθμό που δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή ουσιαστικής έρευνας. Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΑ δεν θα εκδώσει τη γραπτή της άποψη και δεν θα περιλαμβάνει τις κρίσεις της αναφορικά με την καινοτομία, το εφευρετικό βήμα και τη βιομηχανική εφαρμογή της επινόησης. Σε αυτή την περίπτωση η κατάθεση αιτήματος για Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση και η πληρωμή των αντίστοιχων τελών έχει πολύ μικρή αξία, αφού η Διεθνής Αρχή Προκαταρκτικής Εξέτασης δεν είναι υποχρεωμένη να εξετάσει τις αξιώσεις που σχετίζονται με επινοήσεις για τις οποίες δεν έχει διεξαχθεί Διεθνής Έρευνα. Αν ένας καταθέτης επιθυμεί να κάνει τροποποιήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 34 της PCT, μπορεί να καταθέσει το αντίστοιχο αίτημα εντός 22 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας ή εντός 3 μηνών από την έκδοση της Δήλωσης για τη μη σύνταξη Διεθνούς Έκθεσης Έρευνας, ανάλογα με το ποιο χρονικό όριο λήγει αργότερα. Κάθε τροποποίηση που θα υποβληθεί θα σταλεί στα επιλεγμένα εθνικά ή περιφερειακά γραφεία, αλλά λογικά δεν θα εκφραστεί καμία άποψη αναφορικά με την καινοτομία ή το εφευρετικό βήμα. Φυσικά ο καταθέτης πρέπει πάντοτε να θυμάται ότι οι όποιες τροποποιήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους σκοπούς της αρχικής κατάθεσης.
 • Συνοψίζοντας η επιλογή της Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης είναι μια συνετή επιλογή όταν κανείς θέλει να προχωρήσει στην εθνική φάση πολλών κρατών, αποφεύγοντας τη διαδικασία να απαντά σε κάθε γραφείο ξεχωριστά. Το βασικότερο σημείο λοιπόν είναι η ανάλυση των εξόδων που απαιτούνται σε εθνικό επίπεδο και αν αυτά είναι μικρότερα από την κατάθεση ενός αιτήματος για Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση. Επιπλέον, σημειώστε πως ανεξάρτητα από την άποψη της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής και το αν αυτή είναι θετική ή αρνητική, κάποιοι καταθέτες επιθυμούν την κατάθεση αιτήματος για Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση, καθώς μπορούν με αυτό τον τρόπο να πάρουν μια «δεύτερη άποψη», αναφορικά με όλη την προηγούμενη στάθμη της τεχνικής αλλά και να βοηθήσουν τις διαδικασίες κατά το στάδιο της εθνικής/περιφερειακής εξέτασης.

  Share

  Πρέπει να ζητήσω Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση; (Part I)

  Η Διεθνής Προκαταρκτική Εξέταση είναι μια προαιρετική διαδικασία που αφορά την PCT κατάθεση και στην διαδικασία απόφασης για το αν πρέπει να ζητηθεί μια τέτοια εξέταση ή όχι, ο καταθέτης πρέπει να λαμβάνει διάφορους παράγοντες υπόψη του. Θα εξετάσουμε και θα παρουσιάσουμε το ζήτημα υπό μορφή παραδειγμάτων (σε 2 posts), ώστε κάτι τέτοιο να καταστεί ευκολότερα κατανοητό στους αναγνώστες.

  Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μιας αίτησης PCT ο καταθέτης θα πάρει μια Έκθεση Έρευνας μαζί με τη γραπτή άποψη της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής (ISA), η οποία δίνει μια πρώτη, μη-δεσμευτική άποψη επάνω στα θέματα της καινοτομίας, του εφευρετικού βήματος και της βιομηχανικής εφαρμογής που παρουσιάζει η αίτηση. Επιπρόσθετα η γραπτή άποψη μπορεί να αναφέρει και διάφορες τυπικές ελλείψεις, τις οποίες διαπίστωσε ο εξεταστής κατά τη μελέτη της αίτησης.
  Αν ο καταθέτης αποφασίσει να μην καταθέσει αίτημα για Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση, το Διεθνές Γραφείο θα εκδώσει τη γραπτή άποψη της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής ως Αναφορά (ISR) και θα τη στείλει στα γραφεία που έχει προσδιορίσει ο καταθέτης στην αίτησή του. Αν, από την άλλη πλευρά, ο καταθέτης, αφού διαβάσει τα επισυναπτόμενα έγγραφα και τη γραπτή άποψη της Εξεταστικής Αρχής, αποφασίσει να προβεί σε κινήσεις, τότε θα πρέπει να καταθέσει μια αίτηση στη Διεθνή Αρχή Προκαταρκτικής Εξέτασης (IPEA), ζητώντας μια Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση μαζί με τα επιχειρήματα και τις διορθώσεις του, καθώς επίσης και με την πληρωμή των αντίστοιχων τελών. Διαφορετικά, ο καταθέτης μπορεί να υποβάλλει ανεπίσημα σχόλια σε απάντηση της γραπτής άποψης της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής, τα οποία θα διατηρηθούν στο φάκελο της αίτησης και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί αίτημα για Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση, θα προωθηθούν στα αντίστοιχα προσδιοριζόμενα γραφεία. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτήματος για Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία αποστολής της Διεθνούς Έκθεσης Έρευνας ή 22 μήνες από την ημερομηνία προτεραιότητας (όποια προθεσμία λήγει αργότερα). Επιπροσθέτως, η Διεθνής Προκαταρκτική Έρευνα, πέρα από το δικαίωμα που δίνει στους καταθέτες ώστε να απαντήσουν επίσημα σε μια δυσμενή γραπτή άποψη, τους προσφέρει τη δυνατότητα να τροποποιήσουν την περιγραφή, τις αξιώσεις και/ή τα σχέδια της αίτησής τους. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η έκδοση μιας Διεθνούς Αναφοράς αναφορικά με την Προκαταρκτική Εξέταση (IPER), η οποία και θα σταλεί από το Διεθνές Γραφείο στα επιλεχθέντα Εθνικά και Περιφερειακά Γραφεία, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν ανάλογα.

  Ας δούμε τώρα ξεχωριστά τις περιπτώσεις:

 • Η πρώτη (και ευνοϊκότερη) περίπτωση βρίσκει τον καταθέτη να έχει λάβει την Έκθεση Έρευνας της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής, όπου όλες οι αξιώσεις φαίνεται να παρουσιάζουν καινοτομία, να έχουν εφευρετικό βήμα και να είναι επιδεχόμενες βιομηχανικής εφαρμογής. Περαιτέρω, ο εξεταστής δεν κάνει καμία αναφορά σε τυπικές παραλήψεις ή άλλα λάθη.
 • Σε μια τέτοια περίπτωση είναι προφανές πως ο εξεταστής δεν έχει ανακαλύψει κάτι “αρνητικό”, η γραπτή άποψη της εξεταστικής αρχής είναι συνολικά θετική αναφορικά με τα 3 βασικότερα κριτήρια και συνεπώς η κατάθεση αιτήματος για μια διεθνή προκαταρκτική εξέταση παρουσιάζει ελάχιστη χρησιμότητα, εκτός ίσως από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου ο καταθέτης επιθυμεί να τροποποιήσει ένα ή περισσότερα τμήματα της αίτησής του. Ουσιαστικά τα θετικά ευρήματα της Έκθεσης Έρευνας της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής θα μεταφερθούν στα Εθνικά και Περιφερειακά Γραφεία των προσδιοριζόμενων κρατών και οι εξεταστές κάθε γραφείου θα τα λάβουν υπόψη τους κατά την διαδικασία της αντίστοιχης εξέτασης πριν την έκδοση του αντίστοιχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

 • Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει αντίστοιχα με μια Έκθεση Έρευνας της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής, όπου όλες οι αξιώσεις φαίνεται να παρουσιάζουν καινοτομία, να έχουν εφευρετικό βήμα και να είναι επιδεχόμενες βιομηχανικής εφαρμογής, όπως και προηγουμένως, με τη διαφορά όμως ότι ο εξεταστής αναφέρει μία ή περισσότερες τυπικές ελλείψεις.
 • Σύμφωνα με τη Συνθήκη Διπλωμάτων PCT, όλα τα εθνικά ή περιφερειακά γραφεία είναι υποχρεωμένα να αποδέχονται τις επίσημες απαιτήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στη Συνθήκη. Ένα γραφείο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει ένα διαφορετικό πρότυπο από τις απαιτήσεις της PCT Συνθήκης, μόνο αν αυτό το πρότυπο χαρακτηρίζεται (και είναι) πιο ευνοϊκό για τον ίδιο τον καταθέτη. Υπάρχουν λοιπόν γραφεία που συγκεκριμένες ατέλειες και ελλείψεις δεν τις έχουν συμπεριλάβει στην εθνική τους νομοθεσία ή ακόμα και αν τις έχουν, δεν τις λαμβάνουν υπόψη. Όπως και να έχει, στην περίπτωση που ο εξεταστής εντοπίσει τυπικές ελλείψεις, ο καταθέτης πρέπει να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές και να αποφασίσει: i) αν τα εθνικά γραφεία που τον ενδιαφέρουν θα απαιτήσουν τη διόρθωσή των ατελειών αυτών και ii) αν το κόστος των διορθώσεων αυτών (υποβάλλοντας αίτημα για Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση) θα είναι μικρότερο από το να προβεί στις αντίστοιχες διορθώσεις ενώπιον κάθε εθνικού γραφείου ξεχωριστά. Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις θα εξαρτηθεί από το είδος των τυπικών ελλείψεων και από τα κράτη στα οποία θα γίνει ένταξη της αίτησης στην εθνική τους φάση. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μάλλον καλύτερο η διόρθωση να γίνει ενώπιον των εθνικών γραφείων και πιθανότατα έχει λίγο νόημα η διόρθωση να γίνει με κατάθεση αιτήματος για Προκαταρκτική Εξέταση. Βέβαια κάθε υπόθεση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και να επιλέγεται είτε η πιο οικονομική διαδικασία κατά την αντίστοιχη εθνική φάση, είτε η διαδικασία που εξυπηρετεί καλύτερα το πρόβλημα από στρατηγικής απόψεως. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι πιο αποδοτικό για τον καταθέτη να διορθώσει συγκεκριμένα προβλήματα νωρίς κατά τη διάρκεια της Διεθνούς φάσης, παρά ενώπιον των προσδιοριζόμενων Γραφείων κατά τις αντίστοιχες εθνικές φάσεις, όπου, σε περιπτώσεις συγκεκριμένων χωρών, η επίλυση αυτών των προβλημάτων μπορεί να είναι ένα κουραστικό ζήτημα. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εισέρχεται μία αίτηση στην εθνική φάση με “καθαρή” έκθεση έρευνας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και αν η έλλειψη αφορά περιορισμένο αριθμό Γραφείων, και ακόμα και αν προσθέτει κάποια έξοδα στο σύνολο της διαδικασίας, πιθανότατα αξίζει να γίνει αίτηση για Διεθνή Προκαταρκτική Εξέταση.

  (Στο επόμενο post θα εξετάσουμε τις πιο δυσμενείς περιπτώσεις που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την Αναφορά της Διεθνούς Εξεταστικής Αρχής και θα δούμε τρόπους που αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν.)

  Share

  PPH pilot programmes with Canada, Mexico and Singapore

  EPO will launch PPH pilot programmes with Canada, Mexico and Singapore

 • New pilot programmes to start in 2015
 • Aimed at faster processing of patent applications
 • Offices can exploit each other’s work
 • EPO President Battistelli: “Innovating companies from these regions will benefit from faster and easier access to patent protection”
 • In an effort to boost innovation and trade, the EPO has signed Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programmes with the patent offices of Canada, Mexico and Singapore to launch accelerated treatment of patent applications, starting in January 2015.

  The bilateral agreements were signed in Geneva at the side lines of the World Intellectual Property Organization General Assembly by EPO President Benoît Battistelli and the heads of the three patent offices.

  The pilot programmes will leverage fast-track patent examination procedures in order to enable innovators from these regions to obtain patents faster and more efficiently.

  Under the programme, patent applicants whose claims have been found to be patentable by either the EPO or these offices may ask for accelerated processing of their corresponding applications that are pending before the other office. The offices also agreed to refer to and share already existing work results as much as possible in such cases. This is expected to speed up the process and reduce costs for applicants.

  “These agreements promote our joint efforts to increase the use of patents and improve conditions for innovation,” said EPO President Battistelli. “Through this agreement European companies will strongly benefit from simplified access to patent protection in these three dynamic regions. This also means that patent applicants from Europe will now benefit from similar conditions in these markets as their counterparts from US or Japan. At the same time, for Canadian, Mexican and Singaporean innovators, the agreement opens an efficient route to high-quality patent protection in Europe,” he said.

  Chief Executive Officer of the Canadian Intellectual Property Office (CIPO) Sylvain Laporte said: “This is a key development for Canada and, in particular, Canadian businesses and innovators, who have strongly expressed their need for a more coordinated global approach to patent examinations. We are pleased to be partnering with the EPO, as Europe is an important trading region for Canadian companies. This is also another demonstration of the Canadian government’s efforts to reduce administrative burden on Canadian business.”

  Miguel Ángel Margáin, Director General of the Mexican Institute of Industrial Property of the United Mexican States (IMPI), said: “This Pilot Programme not only updates the close relationship of cooperation between the Institute and EPO, but it also serves to improve the examination processes of every office, benefiting companies operating in both regions. As the world becomes more globalized, speeding up the granting of patents will undoubtedly increase business opportunities and access to markets in Europe and Mexico. ” He added: “The PPH has been a successful and functional tool for users of the patent system in Mexico and its use has contributed to IMPI’s positioning as a modern institution in line with international trends in the field of industrial property”.

  Chief Executive of the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) Tan Yih San said: “EPO and IPOS are strong advocates for creativity and innovation, and this agreement is testimony to the commitment by both IP offices to help businesses invest and build a competitive edge with their IP. This collaboration is also a strong endorsement of the patent quality of both regions. We look forward to working closely with the EPO to better serve the needs of innovators in Singapore, the ASEAN region, and in Europe.”

  Share

  H PCT σε δέκα ερωτήσεις

  how_pct

 • Τί είναι η PCT;
 • Η PCT είναι μια διεθνής Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Η συνθήκη έχει υπογραφεί από 148 κράτη και η διαχείρισή της γίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Η PCT επιτρέπει στους εφευρέτες να επιδιώξουν την προστασία της επινόησής τους με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ταυτόγχρονα σε καθένα από τα 148 μέλη με μία “διεθνή” αίτηση, αντί για την ξεχωριστή υποβολή αιτήσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

 • Και άρα με μία αίτηση θα πάρω ένα διεθνές δίπλωμα;
 • Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Με την PCT αποφεύγονται οι ξεχωριστές διαδικασίες (με ό,τι συνεπάγονται αυτές σε επίπεδο χρόνου, χρήματος, κτλ) για την αίτηση σε κάθε κράτος που ενδιαφέρεται ο εφευρέτης να προστατεύσει την επινόησή του. Η χορήγηση και η απονομή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παραμένει υπό τον έλεγχο των εθνικών ή περιφερειακών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε αυτό που ονομάζεται “εθνική φάση”.

 • Και ποιά είναι τα βήματα για την διαδικασία PCT;
 • Σε συντομία η διαδικασία περιλαμβάνει τα στάδια της κατάθεσης, της διεθνούς έρευνας, της διεθνούς δημοσίευσης και της εθνικής φάσης. Πριν την εθνική φάση υπάρχουν επίσης δύο προαιρετικά σταδια, αυτά της συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας και της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης. Αρχικά γίνεται η κατάθεση της αίτησης και η πληρωμή ενός συνόλου τελών. Ακολουθεί ο προσδιορισμός, από ένα από τα μεγάλα γραφεία διπλωμάτων του κόσμου, των δημοσιευμένων εγγράφων που θα αποτελέσουν την βάση για την εξέταση της συνάφειας της επινόησης με την προηγούμενη τεχνολογία και η σύνταξη μιας γνώμης σχετικά με την δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ακολουθεί το στάδιο της διεθνούς δημοσίευσης, όπου σύντομα μετά την πάροδο 18 μηνών το περιεχόμενο της διεθνούς αίτησης αποκαλύπτεται στο κοινό, ενώ στο στάδιο της εθνικής φάσης ο εφευρέτης επιδιώκει την χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από όλα τα κράτη εκείνα (ή τις περιφέρειες) που τον ενδιαφέρουν.

 • Όλοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο πλαίσιο της PCT;
 • Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη, έχουν το δικαίωμα να προβούν σε κατάθεση στο πλαίσιο της PCT. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, τότε αρκεί μόνο ένας εξ’ αυτών να πληροί την συγκεκριμένη προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή η αίτηση. Τώρα αν είσαι υπήκοος και μόνιμος κάτοικος των Νήσων Cayman που για κάποιο λόγο μας διαβάζεις, τότε λυπούμεθα αλλά δεν έχεις την δυνατότητα να προβείς σε μια τέτοια κατάθεση.

 • Πόσο κοστίζει η διαδικασία PCT;
 • Για έναν Ευρωπαίο πολίτη το κόστος της κατάθεσης ανέρχεται στα €1100, το κόστος της διεθνούς έρευνας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο είναι €1875 ενώ υπάρχει ένα μικρό τέλος μετάδοσης της τάξης των €115. Το κόστος θα ήταν διαφορετικό για έναν αμερικάνο ή έναν αφρικάνο πολίτη γιατί εξαρτάται σε μεγαλο βαθμό από το εθνικό ή περιφερειακό γραφείο που διεξάγει την διεθνή έρευνα. Προφανώς το κέρδος για τον καταθέτη είναι πολύ μεγάλο, καθώς το αντίστοιχο κόστος για την ετοιμασία ξεχωριστών εθνικών αιτήσεων για όλα τα κράτη που θέλει να προστατεύσει την εφεύρεσή του θα ήταν πολύ μεγαλύτερο.

 • Και πόσο καιρό θα διαρκέσει η διαδικασία PCT;
 • Η διαδικασία PCT διαρκεί, συνήθως, έως και 18 μήνες από την διεθνή αίτηση για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ή για να το πούμε και διαφορετικά, έως 30 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αρχικής εθνικής αίτησης). Πρακτικά αυτό σημαίνει οτι ο εφευρέτης κερδίζει έως και 18 επιπλέον μήνες πριν αρχίσει να επιδιώκει την χορήγηση εθνικών τίτλων προστασίας. Ο χρόνος αυτός μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος, καθώς επιτρέπει στον εφευρέτη να εξερευνήσει με μεγαλύτερη άνεση το εμπορικό ενδιαφέρον για την επινόησή του και να καθορίσει σε ποιες χώρες θα ήθελε να προχωρήσει με είσοδο της PCT αίτησης στην εθνική τους φάση.

 • Η “διεθνής έρευνα” τί είναι;
 • Η διεθνής έρευνα PCT είναι μιας υψηλής ποιότητας διερεύνηση της τεχνικής βιβλιογραφίας, των τεχνικών εγγράφων και των σχετικών με την εκάστοτε εφεύρεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε μερικές από τις κυριότερες γλώσσες (Αγγλικά, Κινέζικα, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Γαλλικά, Κορεάτικα, Ισπανικά, Ρωσικά). Υπάρχουν πρότυπα και οδηγίες στην PCT που ακολουθούνται από όλα τα (Εθνικά ή Περιφερειακά) Γραφεία που διαξάγουν αντίστοιχες έρευνες και καθορίζουν την ποιότητα και τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, ώστε να εξασφαλίζεται το αποτέλεσμα αυτής. Με το πέρας της διαδικασίας, συντάσσεται μια Έκθεση Έρευνας και μια γραπτή γνώμη της εξεταστικής αρχής, οι οποίες αποστέλλονται στον καταθέτη και τον ενημερώνουν για την δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσής του.

 • Οκ. Και η “συμπληρωματική διεθνής έρευνα” τότε τί είναι;
 • Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μια προαιρετική διαδικασία, που γίνεται μόνο μετά από αίτηση του καταθέτη και στην ουσία αποτελεί μια επανάληψη της διεθνούς έρευνας, αλλά από διαφορετική εξεταστική αρχή. Κατά τον ίδιο τρόπο διερευνά την τεχνική βιβλιογραφία και συντάσσει μια λεπτομερή Έκθεση Έρευνας που περιλαμβάνει μόνο έγγραφα τα οποία δεν είχαν αναφερθεί στην κύρια διεθνή έρευνα. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνει πιο λεπτομερείς εξηγήσεις σε σχέση με την κύρια έρευνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός οτι η συμπληρωματική διεθνής έρευνα δεν συνοδεύεται από γραπτή γνώμη της εξεταστικής αρχής και συνεπώς οφείλει να είναι πιο κατανοητή με την σαφέστερη αναφορά όλων των απαραίτητων στοιχείων. Η αξία της είναι ιδιαίτερη για τον εφευρέτη, καθώς ουσιαστικά αυξάνει το πεδίο της διερευνηθείσας στάθμης της τεχνικής και έτσι μειώνει τις πιθανότητες να εμφανιστεί στα εθνικά στάδια κάποιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο τεχνικό έγγραφο που να συγκρούεται με την δική του αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

 • Και πώς αποκτώ το εθνικό δίπλωμα σε κάθε χώρα που με ενδιαφέρει;
 • Η απόκτηση των εθνικών διπλωμάτων γίνεται μόνο αφού ο καταθέτης αποφασίσει και προσδιορίσει ποιες χώρες τον ενδιαφέρουν για να προχωρήσει την PCT αίτησή του. Αυτό στα περισσότερα κράτη που ανήκουν στην PCT πρέπει να γίνει νωρίτερα από την λήξη των 30 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας. Από εκεί και πέρα αν η αίτηση πληροί της προϋποθέσης του εκάστοτε εθνικού γραφείου ξεκινά η διαδικασία λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη του αντίστοιχου εθνικού διπλώματος. Προφανώς λαμβάνονται σοβαρά υπόψη η διεθνής έρευνα, η γνώμη της εξεταστικής αρχής καθώς και η συμπληρωματική διεθνής έρευνα και η διεθνής προκαταρκτική εξέταση, αν έχουν διεξαχθεί.

 • Άρα, παρά την όποια δυσκολία της, η διαδικασία PCT έχει πλεονεκτήματα;
 • Για τους καταθέτες τα πλεονεκτήματα συνοψίζονται στα εξής σημεία: i) Διαθέτουν ένα πρόσθετο χρονικό διάστημα 18 μηνών εντός των οποίων μπορούν να διερευνήσουν το ενδιαφέρον που υπάρχει για την εφεύρεσή τους, όντας ταυτόγχρονα προστατευμένοι, και να αποφασίσουν σε ποιες χώρες θέλουν να προχωρήσουν και σε ποιες όχι, ii) Εάν η αίτηση είναι στην προβλεπόμενη από την PCT μορφή, δεν υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί για τυπικούς λόγους από κανένα συμβαλλόμενο εθνικό γραφείο κατά την εθνική φάση, iii) Η διεθνής έκθεση έρευνας και η γραπτή γνώμη περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα κατοχύρωσης μιας επινόησης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, παρέχοντας μια ισχυρή βάση για την λήψη των περαιτέρω αποφάσεων, iv) Κατά την διάρκει της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης, ο καταθέτης μπορεί να τροποποιήσει την διεθνή του αίτηση, να επικοινωνήσει με τον εξεταστή και γενικά να προετοιμάσει κατάλληλα την αίτησή του πριν αυτή εισέλθει στις εθνικές φάσεις, v) Μέσω της διεθνούς δημοσίευσης ο κόσμος ενημερώνεται για την αίτηση του καταθέτη ενώ παράλληλα δεν πρέπει να παραβλέπεται η μείωση κόστους σε επίπεδο μεταφράσεων, επιμέρους αιτήσεων, ταχυδρομικών τελών, αφού το έργο που έχει επιτελεσθεί κατά την διάρκεια της διεθνούς επεξεργασίας δεν επαναλαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο.

  Η συμβολή ενός έμπειρου επαγγελματία του χώρου θα σας βοηθήσει να συντάξετε σωστά τον φάκελό σας, τις αιτήσεις σας και θα σας καθοδηγήσει καθ’ όλη την διάρκεια της χορήγησης εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, απορίες, επεξηγήσεις ευχαρίστως να συζητήσουμε στα σχόλια ή και ιδιωτικά.

  Share
  ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  Εκπτώσεις τελών για όλο το 2022!
  12.01.22

  Έκπτωση έως 75% στα τέλη για τα Εμπορικά Σήματα και τα Βιομηχανικά Σχέδια και 50% στα τέλη για το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, χωρίς «παράθυρα» περιορισμένης χρονικής διάρκειας, με κατάθεση αιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022. Το Ταμείο SME Fund θα παρέχει οικονομική στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το […]

  Read More
  Σημαντικά κίνητρα για την κατοχύρωση εφευρέσεων
  04.05.20

  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Νόμο 4172/13 καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι όροι για την ενίσχυση εφευρετών που χρησιμοποιούν την κατοχυρωμένη Ευρεσιτεχνία τους για ένα αντικείμενο, ώστε να απαλλάσσονται για τα κέρδη μιας επιχείρησης από το φόρο εισοδήματος, για 3 […]

  Read More
  Ο Γ. Αντετοκούνμπο κατοχύρωσε το …Greek Freak!
  02.08.17

  Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πέρα από την εξαιρετική πρόοδο που παρουσιάζει σε αθλητικό επίπεδο, φροντίζει να “χτίζει” την εικόνα του και εμπορικά. Για το λόγο αυτό προέβη σε κατοχύρωση του όρου “Greek Freak” με τον οποίο είναι γνωστός, τόσο στην Αμερική, όσο και Διεθνώς! Ο όρος αυτός αποτελεί πλέον εμπορικό σήμα, κατοχυρωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο […]

  Read More
  Ρεκόρ για τα Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας το 2016
  03.06.17

  Τον μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά, αριθμό αιτήσεων για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατέθεσαν πέρυσι οι καινοτόμες επιχειρήσεις και άλλοι φορείς, σημειώνοντας ένα νέο ρεκόρ, όπως αποκαλύπτει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για το 2016. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office-EPO) χορήγησε σχεδόν 95.940 διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) το 2016, έναντι 68.419 το […]

  Read More
  Δράση ΕΣΠΑ & Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
  23.09.16

  Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές. Η δράση αφορά στην παροχή ενίσχυσης για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία σε: μεμονωμένες επιχειρήσεις ομάδες επιχειρήσεων συμπράξεις επιχειρήσεων […]

  Read More